De medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken. De MR heeft over sommige zaken adviesrecht en over andere zaken instemmingsrecht. De MR bestaat uit 6 leden (drie leden namens de ouders en drie leden namens de personeelsleden)
De voorzitter van de medezeggenschapsraad is mevr. Ina de Ree.